Skoči na glavno vsebino

Svetovalna služba

Temeljna naloga svetovalne službe v vrtcu je, da se na podlagi svojega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomen način vključuje v reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno – izobraževalnega dela v vrtcu.

ZGODNJA OBRAVNAVA

V vrtcu je osnovan strokovni tim za zgodnjo obravnavo otrok, ki ga sestavljajo:
Svetovalna delavka, Nina Vehar
Pomočnica ravnatelja, Irena Kovačič
Specialna pedagoginja, Adrijana Skok (zunanja mobilna svetovalka)
Vzgojiteljica posameznega oddelka

S 1. januarjem 2019 je začel veljati Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP). S tem zakonom se ureja celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in otrok z rizičnimi dejavniki v predšolskem obdobju.
Otroci s posebnimi potrebami v predšolskem obdobju so otroci z razvojnimi zaostanki, primanjkljaji, ovirami oziroma motnjami na telesnem, spoznavnem, zaznavnem, socialno-čustvenem, sporazumevalnem področju ter dolgotrajnimi boleznimi.
Otroci z rizičnimi dejavniki v predšolskem obdobju so otroci, pri katerih obstajajo rizični dejavniki za razvojne primanjkljaje, zaostanke oziroma motnje.

Otroci s posebnimi potrebami in otroci z rizičnimi dejavniki v predšolskem obdobju so lahko prepoznani v okviru družine, v zdravstvenem sistemu v okviru izvajanja preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni oziroma pregledov znotraj tega okvira in drugih obravnav v vrtcu, v vzgojno-izobraževalnem zavodu, socialnovarstvenem zavodu ali v okviru storitev centrov za socialno delo.
Otroci, usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo so vključeni v redne oddelke vrtca. Za otroka so v individualiziranem programu opredeljene prilagoditve, ki jih potrebuje pri vključevanju v dejavnosti oddelka, določi se dodatna strokovna pomoč, pomoč tretje osebe v oddelku ali nižje število otrok v oddelku.

Dodatna strokovna pomoč se izvaja individualno, v času, ko otrok obiskuje vrtec. Namenjena je premagovanju ovir, motenj in primanjkljajev, urjenju pridobljenih veščin in razvijanju močnih področij.

Irena Kovačič, pomočnica ravnatelja

KDAJ JE OTROK ZREL ZA ŠOLO?

Vstop otroka v osnovno šolo je za vso družino velik korak in pomemben dogodek.
Že pred vpisom se pogosto vprašamo, kaj je pomembno, da otrok zna in zmore pred vstopom v šolo.
Odgovor je preprost, vse kar je pomembno za otroka, ki je star 5 do 6 let. Torej, kako je spreten in samostojen (hranjenje, osebna higiena, obuvanje, oblačenje), kakšna je njegova telesna zrelost, osebnostna zrelost (socialna in čustvena zrelost), intelektualna zrelost.

SAMOSTOJNOST IN SPRETNOST

 • Sam se uredi (obleče in poskrbi za svoja oblačila).
 • Se zna obuti in si zavezati vezalke.
 • Na stranišču je popolnoma samostojen.
 • Zna izpihati nos in robček odvreči v koš.
 • Samostojno uporablja jedilni pribor (je z vilicami, reže in maže z nožem, odpre jogurt, puding…).
 • Pripravi šolsko torbo z vsemi potrebščinami.

TELESNA ZRELOST

Otrok mora biti toliko zrel in zdrav, da bo sposoben slediti šolskemu programu. Telesno zrelost oceni zdravnik na sistematskem pregledu.

 • Otrokovo težo in višino.
 • Razvitost čutil.
 • Splošno zdravstveno stanje.
 • Razvitost grobe motorike (koordinacija gibov, plazenje, skakanje, vrtenje, valjanje…).
 • Razvitost fine motorike (spretnost rok in prstov).

     OSEBNOSTNA ZRELOST (se nanaša na socialno in                
     čustveno zrelost)

 • Pri ločitvi od staršev nima posebnih težav in rad obiskuje vrtec/šolo.
 • Zna vzpostavljati dobre medsebojne odnose s sovrstniki (se vključuje v igro, zna deliti igrače, ideje, zamisli…).
 • Zna reševati konflikte z vrstniki na ustrezen način.
 • Primerno reagira na neuspeh.
 • Pozna in uporablja osnovne vljudnostne izraze (hvala, prosim, pozdravlja, počaka, da dobi besedo).
 • Razume in upošteva navodila ter se po njih ravna.
 • Zaupa vase.

      INTELEKTUALNA ZRELOST

 • Ima primerno razvit govor in besedni zaklad: zna čisto in razločno izražati svoje potrebe, občutke, misli in želje, zna povedati osnovne podatke o sebi, zna predstaviti svojo družino, zna opisati predmete in pojave, pripoveduje ob slikah, pripoveduje kratke zgodbe, smiselno odgovarja na vprašanja.
 • Ima sposobnost daljše koncentracije (cca 30 min).
 • Zanima se za svet okoli sebe, dobro opazuje in si opazovano zapomni.
 • Spomni se, da mora opraviti določeno nalogo.
 • Zna se orientirati v prostoru in času-razume pomen odnosov v prostoru in na listu (gor, dol, spodaj, zgoraj, levo, desno…) ter časovnih odnosov (včeraj, danes, zjutraj, prej, potem), razume predloge (na pod, pred).
 • Pozna bližnjo in širšo okolico (svoj kraj, mesto, državo).
 • Razlikuje barve in jih zna poimenovati.
 • Ima razvite grafomotorične spretnosti (zna pravilno držati svinčnik, prerisovati preproste like, zna narisati človeka iz dveh ali treh delov, barva do sklenjene črte, riše prepoznavne risbe, reže s škarjami).
 • Uporablja matematiko v vsakdanjem življenju (šteje, prireja, razvršča…).

KAKO LAHKO STARŠI SPODUBJATE ZRELOST PRI OTROKU

Otroka ne obremenjujte z učenjem, če sam ne kaže interesa. Vse se lahko nauči skozi igro.

 • Omogočite mu veliko gibanja na najrazličnejših gibalnih področjih in površinah.
 • Poskrbite za zdravo in uravnoteženo prehrano.
 • Otrok naj veliko riše, barva, reže, oblikuje z mehkimi material, niza….
 • Z otrokom se pogovarjajte, veliko naj pripoveduje in opisuje slike, dogodke…
 • Naučite ga poslušati in slišati.
 • Z otrokom prebirajte knjige, skupaj si oglejte lutkovne predstave, peljite ga na izlet.
 • Spodbujajte ga k samostojnosti, sam naj stvari pripravi, pospravi….
 • Vključujte ga v vsakdanje dejavnosti, navdušujte ga za nove stvari.
 • Naučite ga osnovnih kulturnih navad, reševanja konfliktov….


NEKAJ O ZAKONODAJI

Starši morajo vpisati v šolo otroka, ki bo v koledarskem letu, v katerem bo začel obiskovati osnovno šolo, dopolnil starost 6 let. Otroku se lahko pričetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje, odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo. Pripravljenost otroka za vstop v šolo ugotavlja komisija, ki jo imenuje ravnatelj, sestavljajo pa jo šolski zdravnik, svetovalni delavec in vzgojitelj oziroma učitelj.
Vpis otrok v 1. razred poteka v mesecu februarju.

Pripravil strokovni tim za povezovanje med vrtcem in šolo

Dostopnost