Skoči na glavno vsebino

Svetovalna služba

Temeljna naloga svetovalne službe v vrtcu je, da se na podlagi svojega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomen način vključuje v reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno – izobraževalnega dela v vrtcu.

ZGODNJA OBRAVNAVA

V vrtcu je osnovan strokovni tim za zgodnjo obravnavo otrok, ki ga sestavljajo:
Svetovalna delavka, Arjana Savarin
Pomočnica ravnatelja, Irena Kovačič
Specialna pedagoginja, Adrijana Skok (zunanja mobilna svetovalka)
Socialna pedagoginja, Manca Černe (zunanja mobilna svetovalka)
Logopedinja, Jasmin Podveršič (zunanja mobilna svetovalka)
Vzgojiteljica posameznega oddelka

S 1. januarjem 2019 je začel veljati Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP). S tem zakonom se ureja celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in otrok z rizičnimi dejavniki v predšolskem obdobju.
Otroci s posebnimi potrebami v predšolskem obdobju so otroci z razvojnimi zaostanki, primanjkljaji, ovirami oziroma motnjami na telesnem, spoznavnem, zaznavnem, socialno-čustvenem, sporazumevalnem področju ter dolgotrajnimi boleznimi.
Otroci z rizičnimi dejavniki v predšolskem obdobju so otroci, pri katerih obstajajo rizični dejavniki za razvojne primanjkljaje, zaostanke oziroma motnje.

Otroci s posebnimi potrebami in otroci z rizičnimi dejavniki v predšolskem obdobju so lahko prepoznani v okviru družine, v zdravstvenem sistemu v okviru izvajanja preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni oziroma pregledov znotraj tega okvira in drugih obravnav v vrtcu, v vzgojno-izobraževalnem zavodu, socialnovarstvenem zavodu ali v okviru storitev centrov za socialno delo.
Otroci, usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo so vključeni v redne oddelke vrtca. Za otroka so v individualiziranem programu opredeljene prilagoditve, ki jih potrebuje pri vključevanju v dejavnosti oddelka, določi se dodatna strokovna pomoč, pomoč tretje osebe v oddelku ali nižje število otrok v oddelku.

Dodatna strokovna pomoč se izvaja individualno, v času, ko otrok obiskuje vrtec. Namenjena je premagovanju ovir, motenj in primanjkljajev, urjenju pridobljenih veščin in razvijanju močnih področij.

Irena Kovačič, pomočnica ravnatelja

KDAJ JE OTROK ZREL ZA ŠOLO?

Vstop otroka v osnovno šolo je za vso družino velik korak in pomemben dogodek.
Že pred vpisom se pogosto vprašamo, kaj je pomembno, da otrok zna in zmore pred vstopom v šolo.
Odgovor je preprost, vse kar je pomembno za otroka, ki je star 5 do 6 let. Torej, kako je spreten in samostojen (hranjenje, osebna higiena, obuvanje, oblačenje), kakšna je njegova telesna zrelost, osebnostna zrelost (socialna in čustvena zrelost), intelektualna zrelost.

SAMOSTOJNOST IN SPRETNOST

 • Sam se uredi (obleče in poskrbi za svoja oblačila).
 • Se zna obuti in si zavezati vezalke.
 • Na stranišču je popolnoma samostojen.
 • Zna izpihati nos in robček odvreči v koš.
 • Samostojno uporablja jedilni pribor (je z vilicami, reže in maže z nožem, odpre jogurt, puding…).
 • Pripravi šolsko torbo z vsemi potrebščinami.

TELESNA ZRELOST

Otrok mora biti toliko zrel in zdrav, da bo sposoben slediti šolskemu programu. Telesno zrelost oceni zdravnik na sistematskem pregledu.

 • Otrokovo težo in višino.
 • Razvitost čutil.
 • Splošno zdravstveno stanje.
 • Razvitost grobe motorike (koordinacija gibov, plazenje, skakanje, vrtenje, valjanje…).
 • Razvitost fine motorike (spretnost rok in prstov).

     OSEBNOSTNA ZRELOST (se nanaša na socialno in                
     čustveno zrelost)

 • Pri ločitvi od staršev nima posebnih težav in rad obiskuje vrtec/šolo.
 • Zna vzpostavljati dobre medsebojne odnose s sovrstniki (se vključuje v igro, zna deliti igrače, ideje, zamisli…).
 • Zna reševati konflikte z vrstniki na ustrezen način.
 • Primerno reagira na neuspeh.
 • Pozna in uporablja osnovne vljudnostne izraze (hvala, prosim, pozdravlja, počaka, da dobi besedo).
 • Razume in upošteva navodila ter se po njih ravna.
 • Zaupa vase.

      INTELEKTUALNA ZRELOST

 • Ima primerno razvit govor in besedni zaklad: zna čisto in razločno izražati svoje potrebe, občutke, misli in želje, zna povedati osnovne podatke o sebi, zna predstaviti svojo družino, zna opisati predmete in pojave, pripoveduje ob slikah, pripoveduje kratke zgodbe, smiselno odgovarja na vprašanja.
 • Ima sposobnost daljše koncentracije (cca 30 min).
 • Zanima se za svet okoli sebe, dobro opazuje in si opazovano zapomni.
 • Spomni se, da mora opraviti določeno nalogo.
 • Zna se orientirati v prostoru in času-razume pomen odnosov v prostoru in na listu (gor, dol, spodaj, zgoraj, levo, desno…) ter časovnih odnosov (včeraj, danes, zjutraj, prej, potem), razume predloge (na pod, pred).
 • Pozna bližnjo in širšo okolico (svoj kraj, mesto, državo).
 • Razlikuje barve in jih zna poimenovati.
 • Ima razvite grafomotorične spretnosti (zna pravilno držati svinčnik, prerisovati preproste like, zna narisati človeka iz dveh ali treh delov, barva do sklenjene črte, riše prepoznavne risbe, reže s škarjami).
 • Uporablja matematiko v vsakdanjem življenju (šteje, prireja, razvršča…).

KAKO LAHKO STARŠI SPODUBJATE ZRELOST PRI OTROKU

Otroka ne obremenjujte z učenjem, če sam ne kaže interesa. Vse se lahko nauči skozi igro.

 • Omogočite mu veliko gibanja na najrazličnejših gibalnih področjih in površinah.
 • Poskrbite za zdravo in uravnoteženo prehrano.
 • Otrok naj veliko riše, barva, reže, oblikuje z mehkimi material, niza….
 • Z otrokom se pogovarjajte, veliko naj pripoveduje in opisuje slike, dogodke…
 • Naučite ga poslušati in slišati.
 • Z otrokom prebirajte knjige, skupaj si oglejte lutkovne predstave, peljite ga na izlet.
 • Spodbujajte ga k samostojnosti, sam naj stvari pripravi, pospravi….
 • Vključujte ga v vsakdanje dejavnosti, navdušujte ga za nove stvari.
 • Naučite ga osnovnih kulturnih navad, reševanja konfliktov….


NEKAJ O ZAKONODAJI

Starši morajo vpisati v šolo otroka, ki bo v koledarskem letu, v katerem bo začel obiskovati osnovno šolo, dopolnil starost 6 let. Otroku se lahko pričetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje, odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo. Pripravljenost otroka za vstop v šolo ugotavlja komisija, ki jo imenuje ravnatelj, sestavljajo pa jo šolski zdravnik, svetovalni delavec in vzgojitelj oziroma učitelj.
Vpis otrok v 1. razred poteka v mesecu februarju.

Pripravil strokovni tim za povezovanje med vrtcem in šolo

 

 

Dostopnost