Skoči na glavno vsebino

Predstavitev programa

Skladno z Zakonom o vrtcih pripravljamo in organiziramo v vrtcih naslednje programe:

 • dnevni program je namenjen otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo. Obsega vzgojno varstvo ter prehrano (zajtrk in kosilo) in traja od 6 do 9 ur dnevno oz. v obsegu poslovnega časa vrtca. Otroci so glede na starost razporejeni v oddelke prvega in drugega starostnega obdobja. Oddelke vodijo vzgojiteljice predšolskih otrok in pomočnice vzgojiteljic.
 • poldnevni program je namenjen otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo. Obsega vzgojno varstvo in prehrano (zajtrk) in traja od 4 do 6 ur dnevno -do kosila. Otroci so glede na starost razporejeni v oddelke prvega in drugega starostnega obdobja. Oddelke vodijo vzgojiteljice predšolskih otrok in pomočnice vzgojiteljic.
 • dodatne dejavnosti so organizirane kot interesne dejavnosti brez doplačila staršev. Namenjene so otrokom pred vstopom v 1. razred. Izvajajo jih vzgojiteljice in učitelji naše šole.
 • obogatitvene dejavnosti vzgojitelji izvajajo v okviru dnevnega programa. Z njimi bogatijo otrokovo življenje in delo v oddelku.
 • nadstandardni programi so organizirani glede na interese otrok in staršev ter se izvajajo izključno v popoldanskem času (po izvedbenem kurikulu) oz. ob sobotah in nedeljah oz. glede na želje in interes staršev. Izvajalci so strokovni delavci naše šole in zunanji izvajalci, ki imajo poleg specializiranih znanj tudi znanja in izkušnje s področja dela s predšolskimi otroki. Program je v celoti plačljiv.
 • projektno delo se vsebinsko veže na razvojne cilje vrtca in so kot rdeča nit življenja in dela v vrtcu.


Predšolska vzgoja poteka v dveh starostnih obdobjih:

prvo starostno obdobje: otroci od enajstega meseca starosti do treh let.

drugo starostno obdobje: otroci od tretjega leta starosti do vstopa v šolo.


Otroke vključujemo v homogene in heterogene oddelke oz. kombinirane oddelke.

v homogene oddelke so vključeni otroci v starostnem razponu enega leta,

v heterogene oddelke so vključeni otroci prvega ali drugega starostnega obdobja,

v kombinirane oddelke so vključeni otroci prvega in drugega starostnega obdobja.

Število otrok v oddelku je usklajeno z Zakonom o vrtcih. Za uspešno izvajanje vzgojnega programa oddelka sta odgovorni vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice.

Cilje uresničujemo pri vsakodnevnih dejavnostih, ki se med seboj prepletajo. Vsebino programa izbirata vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice ali pa se v dogovoru z otroki skupaj odločijo za temo. V načrtovanje se lahko vključijo tudi starši. Pri izvajanju vzgojnega dela upoštevata posebnosti skupine in posameznikov in s ponudbo različnih aktivnosti dajeta možnost izbire. Hkrati ustvarjata pogoje za otrokovo aktivnost in uravnoteženost njegovega napredka na vseh področjih. Vzgojno delo poteka na podlagi igre in aktivnosti otrok v večjih ali manjših skupinah in tudi individualno. Pri delu in učenju uporabljajo različne materiale, sredstva, načine in metode dela. O svojem delu z otroki seznanjata starše z obvestili na oglasni deski in na roditeljskih sestankih, o napredku posameznega otroka pa na pogovornih urah.

Z izvajanjem različnih interesnih dejavnosti, obogatitvenih in nadstandardnih programov bogatimo programe za posamezna področja vzgojne dejavnosti.

Oblikovani so tako, da otrokom zagotavljajo zadovoljevanje čustvenih in socialnih potreb.

Za kakovostno delo v vrtcu je pomembno poznavanja otroka ter poznavanje in upoštevanje načel in ciljev predšolske vzgoje.

 Pri vzgojnem delu upoštevamo načela:

 • demokratičnosti in pluralizma,
 • odprtosti kurikula, avtonomnosti ter strokovne odgovornosti vrtca in strokovnih delavcev v vrtcu,
 • enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki ter načelo multikulturalizma,
 • omogočanja izbire in drugačnosti,
 • spoštovanja zasebnosti in intimnosti,
 • uravnoteženosti,
 • strokovne utemeljenosti kurikula,
 • pogojev za izvedbo novega kurikula,
 • horizontalne povezanosti,
 • vertikalne povezanosti oz. kontinuitete,
 • sodelovanja s starši,
 • sodelovanja z okoljem,
 • timskega načrtovanja in izvajanja predšolske  vzgoje ter strokovnega izpopolnjevanja,
 • kritičnega vrednotenja,
 • razvojno procesnega pristopa,
 • aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti verbalizacije in drugih načinov izražanja.

 

Okvirni celodnevni program:

 • prihod otrok – individualne igre ali igre v manjših skupinah,
 • osebna higiena in zajtrk,
 • usmerjene aktivnosti otrok v igralnici ali na prostem,
 • bivanje na prostem – sprehodi, igre na prostem,
 • osebna higiena in kosilo,
 • počitek za mlajše otroke,
 • umirjene igre za starejše otroke,
 • popoldanska malica,
 • individualne igre, igre v manjših skupinah,
 • odhod otrok domov.
Dostopnost